معرفی ترجمه نوشتار ضمیر ناآگاه

اثر زیگموند فروید

در دی ماه 96 ویراست دوم ترجمه‌ی نوشتار «ضمیر ناآگاه» اثر زیگموند فروید بازنشر یافت. این اثر برای نخستین بار از زبان اصلی نوشتار، آلمانی، این نوشته توسط دکتر علی فولادین، آرین مراد زاده و دکتر سید حسین مجتهدی به فارسی ترجمه منتشر گردید.
مترجمان کوشیده اند سه مساله را تا حد امکان به طور همزمان مراعات نمایند : انتقال درست محتوا، وفاداری به متن و نگهداری فضای ادبی متون فرویدی ...زبان آلمانی کلید فهم روان‌کاوی فرویدی است ... و روان‌کاوی فرویدی دریچه‌ی فهم خوانش‌های این نظریه است. از این روی متن آلمانی مادر، مبنای ترجمه‌ی این نوشتار قرار گرفته است و مترجمان اثر، تا حد امکان به آن وفادار مانده‌اند ...
فردریش شلایر ماخر در نگاشته‌ی اثرگذار خود با عنوان «رساله درباره‌ی روش‌های مختلف ترجمه کردن» (1813) پیرامون ترجمه و روح زبان مبدا و تمایز متون علمی و هنری از متون روزمرّه تامل نظری عمیقی دارد، به نقد بومی‌سازی ترجمه می‌پردازد که می‌خواهد، نویسنده را به سوی خواننده برد. او این روش را ناممکن می‌داند، یکی از دلایلش آن است که زبان یک ملت، روح یک ملت است و مادرزادی تفکر و گفتار با یکدیگر یگانه‌اند. روش بیگانه‌ساز است. چیزی در آن کم است، که برای درکش باید گشوده بود. در این روش خواننده به سوی نویسنده برده می شود و تنها از این راه است که بازآفرینی وفادارانه به متن اصلی در زبان مبدأ تضمین می‌گردد. شلایر ماخر با نگاهی هرمنوتیکی متن را پویا می‌بیند ...

نویسنده : علی زنجانی

منبع : فصلنامه‌ی فرهنگی، اجتماعی ـ شماره 4 ـ پاییز و زمستان 1396

فهرست مطالب :
ـ پیش درآمد
ـ ضمیر ناآگاه
ـ توجیه ضمیر ناآگاه
ـ چند معنایی ضمیر ناآگاه و دیدگاه جایگاه شناسانه
ـ احساس‌های ناآگاهانه
ـ جایگاه شناسی و پویش پس‌رانش
ـ چگونگی‌های ویژه‌ی سامانه‌ی ضمیر ناآگاه
ـ ارتباط هر دو سامانه
ـ به رسمیت شناختن ضمیر ناآگاه
ـ اصطلاح شناسی متن
ـ واژه نامه

منبع : برگرفته از کتاب ضمیر ناآگاه، نوشته‌ی دکتر زیگموند فروید؛ مترجمان علی فولادین، آرین مرادزاده، سید حسین مجتهدی، تهران: موسسه پژواک هنر و اندیشه.