Das Unbewußte

Sigmund Freud

چنان‌چه بخواهیم محوری‌ترین یافته‌ی علمی بنیان‌گذارِ روان‌کاوی، زیگموند فروید را نام ببریم، بی‌گمان مفهوم «ضمیر ناآگاه» است، که یکی از افق‌گشاترین یافته‌های روان‌کاوی است؛ که روان‌پژوهان را برای شناختی ژرف‌تر و کارآتر از ساختارِ روانِ انسان، بسیار یاری‌گر بوده است.

مهم‌ترین نوشتارِ فروید در راستای تبیینِ دقیق و عالمانه‌ی این مفهوم، نوشتارِ «ضمیر ناآگاه» (1915) می‌باشد، که اکنون برای نخستین بار ترجمه‌ی فارسی این اثر از بان اصلی‌اش، آلمانی، در اختیارِ دانش‌پژوهان و مشتاقانِ روان‌کاوی قرار می‌گیرد.

Next

معرفی ترجمه نوشتار

ضمیر ناآگاه

اثر زیگموند فروید

در دی ماه 96 ویراست دوم ترجمه‌ی نوشتار «ضمیر ناآگاه» اثر زیگموند فروید بازنشر یافت. این اثر برای نخستین بار از زبان اصلی نوشتار، آلمانی، این نوشته توسط دکتر علی فولادین، آرین مراد زاده و دکتر سید حسین مجتهدی به فارسی ترجمه منتشر گردید. مترجمان کوشیده اند سه مساله را تا حد امکان به طور همزمان مراعات نمایند : انتقال درست محتوا، وفاداری به متن و نگهداری فضای ادبی متون فرویدی ...زبان آلمانی کلید فهم روان‌کاوی فرویدی است ... و روان‌کاوی فرویدی دریچه‌ی فهم خوانش‌های این نظریه است.

Next

(das) Unbewußte (de.) =

(the) unconscious (engl.)

 

واژه‌ی das Unbewußte از مصدر wissen [ به معناهای «دانستن، بلد بودن، اطلاع، خبر داشتن، وارد بودن، واقف بودن، وقوف داشتن» (ر.ک : فرهنگ آلمانی ـ فارسی، فرامرز بهزاد، 1388، نشرخوارزمی) ] است. هم چنین Unbewußte کاربرد صفتی (مفعولی) دارد و به معنای آگاهانه است که فروید با پیشوند منفی‌ساز “un” از آن اسم ساخته است. در این واژه چنان‌که مشاهده می‌شود واژه‌ی “selbst” به معنای «خود» وجود ندارد. در معادل انگلیسی آن نیز “self” دیده نمی‌شود.

Next

کتاب ضمیر نا آگاه

را می توانید به یکی از طرق زیر تهیه نمایید

فروشگاه رشد

لینک تهیه کتاب

فروشگاه جیحون

لینک تهیه کتاب

شهر کتاب

لینک تهیه کتاب